วัดท่าเรือนี้ มีวัตรปฎิบัติตามอย่าง ท่านพุทธทาส

พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต หลวงพ่อสมใจซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ท่านกล่าวว่าวัดท่าเรือนี้มีวัตรปฎิบัติตามอย่าง ท่านพุทธทาส เน้นการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวบ้าน มากกว่าการให้ญาติโยมมาทำบุญทำทาน จึงไม่เน้นที่จะสร้างถาวรวัตถุอะไร ที่วัดนี้ไม่มีตู้ รับบริจาค ไม่เรี่ยไร ไม่บอกบุญ แล้วแต่ผู้มีจิต ศรัทธาจะบริจาค หากบริจาคก็จะนำไปเป็นทุน จัดอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนจัดมาเป็นประจำ ที่วัดจัดสร้างอาคารที่พักสำหรับเข้า ค่ายอบรม จุคนได้ถึง 120 คน และแยกชาย-หญิง และบางครั้งก็จัดอบรมครูสอนศิลธรรมด้วย ท่านเห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองกำลังเกิดปัญหา สังคม เพราะขาดบุคลากรอันเป็นตัวอย่างที่ดี แก่เยาวชน ภายในวัดร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ เมื่อใบร่วงหล่นลงจะกวาดไปสุมไว้ที่โคนต้นไม้ เพราะใบไม้จะช่วยคลุมดินทำให้ดินชุ่มชื้น มีประโยชน์มากกว่าโทษ

วัดท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 833 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 10 ชั่วโมง 16 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 11.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 15 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 10 นาที ***

ประวัติ

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ๑. พระราชสิริมุนี (หลวงพ่อสมใจ : เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ)เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

ประวัติครอบครอบ

พระราชสิริมุนี ฉายา ชินปฺตโต นามเดิม คือ สมใจ รักสม เกิด เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นบุตรคนที่ ๑ ในจำนวน ๕ คน ของนายเพียรกับนางจำเป็น รักสม บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และเป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต บรรพชาเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ วัดปากคลอง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พระอุปัชฌาย์ คือ พระครูปริยัติสุนทร วัดปากคลอง ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังอุปสมบทเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ณวัดแก้วโกรวาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พระอุปัชฌาย์ คือ พระราชสุตกวี วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ.๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดทอนพลา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียน วัดกะช่องเปี่ยมราษฎร์ อำเภอเมือง ตรัง
 • พ.ศ.๒๕๑๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียน วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 • พ.ศ.๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียน วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • พ.ศ.๒๕๑๖ สอบได้เปรียญธรรมประโยค ๑-๒ ในสำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 • พ.ศ.๒๕๑๗ สอบได้เปรียญธรรมประโยค๓ ในสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้เปรียญธรรมประโยค๔ในสำนักเรียน วัดวิชิตสังฆารามอำเภอเมืองภูเก็ต
 • พ.ศ.๒๕๒๓ สอบได้เปรียญธรรมประโยค ๕ ในสำนักเรียน วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • พ.ศ.๒๕๓๔ ได้เข้าอบรมโครงการพระสังฆาธิการ เพื่อพัฒนาชุมชนของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับประกาศนียบัตรพระสังฆานุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

  ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.๒๕๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก หลังจากนั้นได้เป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรมจนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ.๒๕๒๓ สอบได้เปรียญธรรมประโยค ๕ หลังจากนั้นได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีจนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นวิทยากรบรรยายธรรมในสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต และร่วมกับวิทยาลัยครูภูเก็ต จัดโครงการอบรมจริยธรรมแก่นักศึกษามาโดยตลอด ในปัจจุบันได้จัดทำโครงการนำครู นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจธรรมเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากทุกปี จึงได้สร้างศาลาเอนก ประสงค์ขึ้น ๑ หลัง สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และอาคารที่พักของผู้เข้ารับ การอบรมอีก ๒ หลัง รวมราคาประมาณ ห้าล้านบาท
 • พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
 • พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอถลาง ครั้งที่ ๑
 • พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอถลาง ครั้งที่ ๒
 • พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
 • พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูสุนทรปริยัติธาดา
 • พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระเปรียญบัณฑิตอาสาพัฒนา
 • พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระธรรมทูต เขตอำเภอถลาง
 • ความดี ความชอบที่ได้รับพัด เกียรติบัตร และประกาศนียบัตร

 • พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับตราตั้งเจ้าอาวาส เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
 • พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับตราตั้ง เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอถลาง
 • พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับประกาศนียบัตรการถวายความรู้ ตามโครงการประชุมพระสังฆาธิการ เพื่อ พัฒนาชุมชนของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับประกาศนียบัตรพระสังฆานุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสำนักงานคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
 • พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับประกาศนียบัตรเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมจากสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
 • พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่พระครูสุนทรปริยัติธาดา
 • พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับตราตั้งเป็นพระธรรมทูต เขตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ได้อบรมนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระเปรียญบัณฑิตพัฒนาอาสาจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.๒๕.. ได้รับตราตั้ง เป็นเจ้าคณะอำเภอถลาง
 • พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับตราตั้ง เป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต